เพื่อการแสดงผลที่เต็มประสิทธิภาพ ควรใช้ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป หรือ Chrome หรือ FireFox ดาวน์โหลด (FireFox หรือ Chrome)
แนวทางการเบิกชดเชยยา Dacarbazine inj. ที่เพิ่มเป็นชุดสิทธิประโยชน์ใหม่ของ สปสช. ปีงบประมาณ 2558
อ่านทั้งหมดข่าวประชาสัมพันธ์ : 05 มิถุนายน 2558

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีมติคัดเลือกยา Dacarbazine inj เข้าเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติ และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้พิจารณาบรรจุยาดังกล่าวเข้าเป็นชุดสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยจ่ายชดเชยเป็นเงิน ตามอัตราที่สำนักงานฯ กำหนด ทั้งนี้หน่วยบริการสามารถ download แนวทางการเบิกชดเชยยาดังกล่าวได้ที่นี่ http://drugshortages.nhso.go.th/drugshortages/download/


ติดต่อ IT Helpdesk : 02-141-4200
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | สถานเสาวภา สภากาชาดไทย | องค์การเภสัชกรรม | ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี | ศูนย์พิษวิทยาศิริราช
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค | สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ | สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2013 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ version 1.0.0
ออกจากระบบ
ผู้ใช้ ยืนยันการออกจากระบบ