เพื่อการแสดงผลที่เต็มประสิทธิภาพ ควรใช้ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป หรือ Chrome หรือ FireFox ดาวน์โหลด (FireFox หรือ Chrome)
การแก้ปัญหาการขาดแคลนยาฉีด benztropine
อ่านทั้งหมดข่าวประชาสัมพันธ์ : 04 เมษายน 2557

 

 

 

 

 

ด้วยในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนยาฉีดสำหรับบำบัดภาวะ drug-induced dystonia เนื่องจากยังไม่สามารถจัดหายาฉีด diphenhydramine ซึ่งเป็นยากำพร้าตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ และผู้จำหน่ายยาฉีด benztropine แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยได้ยกเลิกการนำเข้ายาดังกล่าว เนื่องจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต่างประเทศปรับราคายาเพิ่มขึ้นมาก สำนักยา อย. จึงได้จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยาดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมเห็นควรขอความอนุเคราะห์สถานเสาวภา สภากาชาดไทย พิจารณาผลิตยาฉีด diphenhydramine และขอความอนุเคราะห์องค์การเภสัชกรรมจัดซื้อและสำรองยาฉีด benztropine เพื่อจำหน่ายแก่หน่วยบริการระหว่างรอสถานเสาวภา สภากาชาดไทยผลิต

 

 

โดยในปัจจุบันองค์การเภสัชกรรมมียาฉีด benztropine สำรองในคลังแล้ว และคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงราคากลางยาดังกล่าว เนื่องจากยาดังกล่าวมีราคาสูงกว่าราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ


ติดต่อ IT Helpdesk : 02-141-4200
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | สถานเสาวภา สภากาชาดไทย | องค์การเภสัชกรรม | ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี | ศูนย์พิษวิทยาศิริราช
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค | สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ | สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2013 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ version 1.0.0
ออกจากระบบ
ผู้ใช้ ยืนยันการออกจากระบบ