เพื่อการแสดงผลที่เต็มประสิทธิภาพ ควรใช้ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป หรือ Chrome หรือ FireFox ดาวน์โหลด (FireFox หรือ Chrome)
ข้อมูลยาขาด

ยาที่ยังคงขาดแคลน
ยาขาดแคลนที่มีจำหน่ายแล้ว
ยาที่ไม่ได้ขาดแคลน

สถานะการขาดแคลน :
ยาที่ยังคงขาดแคลน
รหัสยา : 2100401000184391207
ชื่อสามัญทางยา : RIFAMPICIN+ISONIAZID
สถานะยา : ยากำพร้า
รูปแบบ : dispersible tablet
ความแรง : for pediatric
สาเหตุการขาดแคลน : ไม่ได้บอกสาเหตุ
ช่องทางการจัดซื้อ : -
หมายเหตุ :
องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างจัดหาแหล่งผลิตเพิ่มเติม
โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติคเป็นผู้มีทะเบียนแต่ไม่มีการจำหน่ายเนื่องจากไม่มีการสั่งซื้อ
วันที่แจ้งยาขาด : 03 เมษายน 2557
วันที่อัพเดทข้อมูล : 08 ธันวาคม 2560

ดูทั้งหมด

ติดต่อ IT Helpdesk : 02-141-4200
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | สถานเสาวภา สภากาชาดไทย | องค์การเภสัชกรรม | ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี | ศูนย์พิษวิทยาศิริราช
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค | สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ | สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2013 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ version 1.0.0
ออกจากระบบ
ผู้ใช้ ยืนยันการออกจากระบบ