เพื่อการแสดงผลที่เต็มประสิทธิภาพ ควรใช้ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป หรือ Chrome หรือ FireFox ดาวน์โหลด (FireFox หรือ Chrome)
ข้อมูลยาขาด

ยาที่ยังคงขาดแคลน
ยาขาดแคลนที่มีจำหน่ายแล้ว
ยาที่ไม่ได้ขาดแคลน

สถานะการขาดแคลน :
ยาที่ยังคงขาดแคลน
รหัสยา : 1002440000037501203
ชื่อสามัญทางยา : PYRIMETHAMINE
สถานะยา : ยากำพร้า
รูปแบบ : ยาเม็ด
ความแรง : 25 MG/1 CAP. OR TAB.
สาเหตุการขาดแคลน : ไม่ได้บอกสาเหตุ
ช่องทางการจัดซื้อ :
บริษัทโรงงานเภสัชกรรม แหลมทองการแพทย์ จำกัด
Lam Thong Karnphataya Co., Ltd.
(March Pharmaceutical Co., Ltd.)
Tel : 0 2514 1112-3, 0 2514 1259,
0 2538 1342
หมายเหตุ :
บริษัทโรงงานเภสัชกรรม แหลมทองการแพทย์ จำกัด เป็นผู้มีทะเบียนแต่ไม่สามารถจำหน่ายได้เนื่องจากไม่มีตัวยาสำคัญในการผลิต
วันที่แจ้งยาขาด : 02 เมษายน 2557
วันที่อัพเดทข้อมูล : 13 ธันวาคม 2560

ดูทั้งหมด

ติดต่อ IT Helpdesk : 02-141-4200
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | สถานเสาวภา สภากาชาดไทย | องค์การเภสัชกรรม | ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี | ศูนย์พิษวิทยาศิริราช
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค | สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ | สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2013 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ version 1.0.0
ออกจากระบบ
ผู้ใช้ ยืนยันการออกจากระบบ