เพื่อการแสดงผลที่เต็มประสิทธิภาพ ควรใช้ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป หรือ Chrome หรือ FireFox ดาวน์โหลด (FireFox หรือ Chrome)
ข้อมูลยาขาด

ยาที่ยังคงขาดแคลน
ยาขาดแคลนที่มีจำหน่ายแล้ว
ยาที่ไม่ได้ขาดแคลน

สถานะการขาดแคลน :
ยาที่ยังคงขาดแคลน
รหัสยา : 1248660000030322203
ชื่อสามัญทางยา : FLUDROCORTISONE
สถานะยา : ยากำพร้า
รูปแบบ : ยาเม็ด
ความแรง : 0.1 MG/1 CAP. OR TAB.
สาเหตุการขาดแคลน : ไม่ได้บอกสาเหตุ
ช่องทางการจัดซื้อ : -
หมายเหตุ :
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย จำกัด
Zuellig Pharma LTD.
Tel : 0 2656 9800
บริษัทแจ้งว่าเปลี่ยนสถานที่ผลิตอยู่ระหว่างดำเนินการขอแก้ไขทะเบียน
วันที่แจ้งยาขาด : 02 เมษายน 2557
วันที่อัพเดทข้อมูล : 23 มกราคม 2561

ดูทั้งหมด

ติดต่อ IT Helpdesk : 02-141-4200
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | สถานเสาวภา สภากาชาดไทย | องค์การเภสัชกรรม | ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี | ศูนย์พิษวิทยาศิริราช
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค | สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ | สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2013 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ version 1.0.0
ออกจากระบบ
ผู้ใช้ ยืนยันการออกจากระบบ