เพื่อการแสดงผลที่เต็มประสิทธิภาพ ควรใช้ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป หรือ Chrome หรือ FireFox ดาวน์โหลด (FireFox หรือ Chrome)
ข้อมูลยาขาด

ยาที่ยังคงขาดแคลน
ยาขาดแคลนที่มีจำหน่ายแล้ว
ยาที่ไม่ได้ขาดแคลน

สถานะการขาดแคลน :
ยาที่ยังคงขาดแคลน
รหัสยา : 1003200000038411201
ชื่อสามัญทางยา : LOMUSTINE
สถานะยา : ยากำพร้า
รูปแบบ : ยาแคปซูล
ความแรง : 40 MG/1 CAP. OR TAB.
สาเหตุการขาดแคลน : ผู้จำหน่ายยกเลิกการนำเข้า
ช่องทางการจัดซื้อ : -
หมายเหตุ :
อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนตำรับยา และจัดหาแหล่งผลิตเพิ่มเติม
วันที่แจ้งยาขาด : 03 เมษายน 2557
วันที่อัพเดทข้อมูล : 08 กุมภาพันธ์ 2559

ดูทั้งหมด

ติดต่อ IT Helpdesk : 02-141-4200
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | สถานเสาวภา สภากาชาดไทย | องค์การเภสัชกรรม | ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี | ศูนย์พิษวิทยาศิริราช
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค | สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ | สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2013 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ version 1.0.0
ออกจากระบบ
ผู้ใช้ ยืนยันการออกจากระบบ