เพื่อการแสดงผลที่เต็มประสิทธิภาพ ควรใช้ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป หรือ Chrome หรือ FireFox ดาวน์โหลด (FireFox หรือ Chrome)
ติดต่อเรา

องค์การเภสัชกรรม
แผนก :
กองการขายภารครัฐ
ที่อยู่ :
องค์การเภสัชกรรม เลขที่ 75 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10200
ชื่อผู้ติดต่อ :
ภญ.อิศราภรณ์ แสงดี
โทรศัพท์ :
084-7003917
อีเมล์ :
piglet_jj@gpo.or.th
แฟกซ์ :
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
แผนก :
งานแผนและวิเทศสัมพันธ์ สำนักยา
ที่อยู่ :
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ชื่อผู้ติดต่อ :
ภญ. วรรษมน อ่อนดี
โทรศัพท์ :
0 2590 7155, 0 2590 7341
อีเมล์ :
drugshortages@fda.moph.go.th
แฟกซ์ :
0 2590 7341
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แผนก :
สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์
ที่อยู่ :
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210
ชื่อผู้ติดต่อ :
1. ภญ.วรรณภา ไกรโรจนานันทื
2. ภญ.สรัญญา สุนันตีะ
โทรศัพท์ :
1. ภญ.วรรณภา ไกรโรจนานันท์
โทร 084-3878045
2. ภญ.สรัญญา สุนันต๊ะ
โทร 090-1975142
อีเมล์ :
1. ภญ.วรรณภา ไกรโรจนานันท์
email : wannapa.k@nhso.go.th, sweetietantan@gmail.com
2. ภญ.สรัญญา สุนันต๊ะ
email : saranya.s@nhso.go.th
แฟกซ์ :
02-1439730
02-1439731

ติดต่อ IT Helpdesk : 02-141-4200
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | สถานเสาวภา สภากาชาดไทย | องค์การเภสัชกรรม | ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี | ศูนย์พิษวิทยาศิริราช
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค | สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ | สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2013 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ version 1.0.0
ออกจากระบบ
ผู้ใช้ ยืนยันการออกจากระบบ